ปฏิรูประบบประกันสุขภาพครั้งใหญ่ ปรับส่วนที่ต้องจ่ายเองหลายรายการ

公視 2021-02-23 23:10

  เฉินสือจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า ในปีนี้มีการปรับขึ้นเบี้ยประกันสุขภาพ และกล่าวว่าจะดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่ นอกจากจะเข้มงวดสิทธิการงดจ่ายเบี้ยประกันเมื่อเดินทางไปต่างประเทศของชาวไต้หวันแล้ว ยังรวมถึงการปรับค่ายาและค่าตรวจรักษาด้วย     ระเบียบในปัจจุบันอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานานเกินกว่า 6 เดือนสามารถระงับการประกันชั่วคราว และคืนสถานะการประกันได้หลังจากเดินทางกลับไต้หวัน หรือถูกระงับการประกันหลังถูกคัดชื่อออกจากสำมะโนประชากรภายในสองปี และสามารถใช้ประกันสุขภาพได้ทันที แต่กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะยกเลิก ในอนาคตหากเดินทางออกนอกประเทศ จะใช้บริการประกันสุขภาพได้หลังจากการคืนสถานะแล้วครึ่งปี นอกจากนี้ส่วนของค่ายา ฟรีส่วนที่ตำ่กว่า 100 เหรียญ ส่วนค่ายาไม่เกิน 300 เหรียญเพิ่มค่าธรรมเนียม 40 เหรียญ ที่เกินจากนี้คิดเพิ่มอีก 20% สูงสุดไม่เกิน 200 เหรียญ ส่วนค่าตรวจจะกำหนดอัตราตามระดับของสถานพยาบาล ในอัตรา 50 - 200 เหรียญ     กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสำนักงานประกันสุขภาพยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จากนั้นจะจัดทำแผนและส่งไปยังสมาคมประกันสุขภาพแห่งชาติ คาดว่าจะมีการพิจารณาในเดือนมีนาคม หากสมาคมประกันสุขภาพแห่งชาติลงมติเห็นชอบ ก็จะเสนอให้หน่วยงานที่มีอำนาจแจ้งหรือประกาศ หากจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายจะส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาต่อไป   

1614073896x.jpg