ถั่วอินคาเดิมปลูกในอเมริกาใต้ แต่เร็วๆ นี้ถูกนำมาปลูกในไต้หวัน

公視 2021-02-17 23:10

    ถั่วอินคาเป็นพืชเศรษฐกิจชั้นสูงที่มีแหล่งกำเนิดในอเมริกาใต้ และเป็นนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกษตรกรไต้หวันได้ลงทุนนำพันธุ์มาเพาะปลูก สหกรณ์การเกษตรเมืองเจียอี้ได้ส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วอินคาอย่างจริงจัง พร้อมตั้งสำนักงานที่เมืองหยุนหลินด้วย       สหกรณ์ผู้เพาะปลูกถั่วอินคาเมืองเจียอี้เผยว่า หลังจากทำเพาะปลูกถั่วอินคาแล้วต้องใช้เวลาอีก 2 ปี จึงจะเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หากดูแลดีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 10 กว่าปี โดยไม่ต้องเพาะปลูกใหม่ ประหยัดแรงงานคนได้มาก แต่ตอนนี้เมืองหยุนหลินยังมีพื้นที่เพาะปลูกไม่ถึง 30 เฮกตาร์ จึงเร่งกระตุ้นให้เกษตรหันมาเพาะปลูกมากขึ้น       ทั้งนี้เกษตรกรเพาะปลูกถั่วอินคาเผยว่า ยังมีความกังวลถึงอนาคตเพราะช่องทางที่ค่อนข้างจำกัด แม้ตอนนี้จะมีหลายเมืองร่วมมือกัน แต่ก็หวังให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดต่างประเทศในอนาคต       สหกรณ์ผู้เพาะปลูกถั่วอินคาเมืองเจียอี้เผยว่า ตอนนี้พื้นที่เพาะปลูกถั่วอินคาในประเทศมีประมาณ 900 เฮกตาร์ แม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงชนิดพิเศษ แต่เพราะพื้นที่เพาะปลูกไม่ถึง 1,400 เฮกตาร์ ทำให้ตอนนี้ต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกมากขึ้น จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการเกษตรและอาหาร  

1613561703p.jpg